Giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường HTTĐC tại thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 26/4/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp để giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường HTTĐC tại công trình thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My

Ngày 26/4/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp để giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường HTTĐC tại công trình thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My. Tham gia dự họp có đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Thanh Tra tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bắc Trà My và BQL Dự án thủy điện 3. Chủ trì cuộc họp ông Đinh Văn Thu – Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Bắc Trà My và BQL dự án thủy điện 3 báo cáo những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường HTTĐC công trình thủy điện Sông Tranh 2, qua đó các ngành của tỉnh có ý kiến tham gia, đề xuất hướng giải quyết.

Sau ý kiến trao đổi, đề xuất của các ngành và địa phương, ông Đinh Văn Thu kết luận nội dung cuộc họp, yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My và BQL Dự án thủy điện 3 cần có sự phối hợp trong công tác giải quyết các tồn tại về bồi thường giải phóng mặt bằng, phải xác định rõ trách nhiệm của mình, công việc nào của địa phương, công việc nào của chủ đầu tư để giải quyết, trường hợp vượt quá giới hạn thì đề nghị UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Trong thời gian hiện nay, UBND huyện Bắc Trà My và BQL Dự án thủy điện 3 cần tập trung giải quyết các vấn đề sau:

          + Vấn đề bồi thường đất ngoài vạch nếu BQL Dự án thủy điện 3 xác định được thì thống nhất với địa phương và lập hồ sơ kiểm kê, áp giá đền bù theo quy định, trường hợp nếu thấy chưa có cơ sở pháp lý thì báo cáo UBND tỉnh để tiếp tục có văn bản gởi TW đề nghị hướng dẫn giải quyết vấn đề này.

          + Đối với việc bồi thường đất trồng rừng theo dự án 327, 661 thì UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Trà Bui tổ chức họp Hội đồng tư vấn đất đai của xã để xác định rõ nguồn gốc đất, nếu đủ điều kiện thì đề nghị phê duyệt đền bù theo quy định.

          + BQL Dự án thủy điện 3 tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình còn lại theo đúng quy hoạch, đối với các hạng mục công trình đã đưa vào sử dụng nhưng đến nay bị hư hỏng thì phối hợp với địa phương rà soát có phương án sửa chữa đảm bảo đưa vào sử dụng có hiệu quả.

          + Việc giao đất sản xuất cho nhân dân là điều cần thiết vì vậy, BQL Dự án thủy điện 3 sớm hợp đồng với các đơn vị tư vấn đo đạc, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

          + Việc bê tông hóa một số km đường trong khu dân cư thì đề nghị BQL dự án thủy điện 3 khảo sát, lập hồ sơ thực hiện.

          + BQL Dự án thủy điện 3 kiểm tra lại các diện tích đất được giao nhưng đến nay không có nhu cầu sử dụng thì bàn giao lại cho địa phương quản lý, những trường hợp lấn chiếm thì yêu cầu các hộ giao trả mặt bằng để quản lý.   

Qua kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh, BQL Dự án thủy điện 3 và UBND huyện Bắc Trà My đã tiếp thu và cam kết tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo.

Minh Tài

Tin liên quan