Triển khai Nghị quyết 67/NQ-CP của Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 29/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 67/NQ-CP của Chính phủ

Chiều 29/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 67/NQ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ: Mục tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ, khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương.

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững nhằm phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước.

22- Toan canh hop QHSDD 2905

Báo cáo về việc triển khai Nghị quyết, ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện; xây dựng nội dung điều tra, thu thập thông tin; tham khảo kinh nghiệm của các nước; dự thảo văn bản gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh về báo cáo tình hình sử dụng đất đến năm 2011- 2020 và nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030;...

Về Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được xây dựng phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, phân công, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến, thực hiện nhiệm vụ được triển khai bắt đầu từ Quý II/2020 tới Quý IV/2022.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ về tính khả thi, bảo đảm thực hiện các nội dung và tiến độ nhiệm vụ lập quy hoạch: từ khâu tổ chức lập, thẩm định, đến trình phê duyệt và công bố, triển khai Quy hoạch sau khi được Quốc hội thông qua; việc phân công thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đáp ứng các yêu cầu đặt ra...

Ghi nhận nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc chủ động triển khai Nghị quyết số 67/NQ-CP, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh, đây một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục có vai trò quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của nhiều ngành, địa phương, do đó Tổng cục cần tập trung nguồn lực thực hiện, song song với hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 - 2025). Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai, trước mắt, tập trung rà soát hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch; lưu ý làm rõ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định; các giải pháp thực hiện; đồng thời hội thảo, tham vấn, lấy ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương... để sớm hoàn thiện Kế hoạch, trình Bộ trưởng ban hành. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ chuẩn bị triển khai nhiệm vụ, bám sát tiến độ và bảo đảm chất lượng lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: www.monre.gov.vn

Tin liên quan