Đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai tại thị xã điện bàn

Ngày 31/5/2021, tại UBND thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Hồ Quang Bửu cùng với Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đi kiểm tra thực tế và làm việc để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC về đất đại tại thị xã Điện Bàn

Ngày 31/5/2021, tại UBND thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Hồ Quang Bửu cùng với Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đi kiểm tra thực tế và làm việc để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC về đất đại tại thị xã Điện Bàn. Theo số liệu thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận 8.832 hồ sơ, giải quyết 7.673 hồ sơ đến hẹn (trong đó cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu 12 hồ sơ; cấp đổi, cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận: 1.920 hồ sơ; đăng ký biến động khác 5.741 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết có 1.006 hồ sơ trễ hẹn (tỉ lệ 13,1%).

z2526105652766 c922b928d9aa2abd5db3c4fd1923bedc - CopyQua kiểm tra thực tế và phân tích các nguyên nhân trễ hẹn, khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ, ý kiến của các thành viên tham dự họp về đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến, đ/c Hồ Quang Bửu đã đánh giá cao những nỗ lực của tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ về giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai, trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu và chưa đồng bộ. Để công tác giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai tại thị xã Điện Bàn được thực hiện tốt hơn trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Hồ Quang Bửu đề nghị: Không giới hạn việc tiếp nhận hồ sơ trong ngày, tăng cường cán bộ tiếp nhận 100% TTHC của người dân và doanh nghiệp, đến ngày 30/6/2021 có báo cáo đánh giá khả năng giải quyết hồ sơ tối đa của đơn vị, làm căn cứ để đề xuất cụ thể. Rà soát và đề xuất đơn giản hóa TTHC, giảm quy trình giải quyết để thuận tiện cấu hình vào trang dịch vụ công để quản lý. Thực hiện có hiệu quả luân chuyển và tăng cường cán bộ giải quyết TTHC. Xây dựng phương án bố trí camera quan sát, đồng phục cho cán bộ của ngành. Đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu và thực hiện ủy quyền ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đến ngày 30/6/2021, Các đơn vị liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

Tào Qúy Tâm

Tin liên quan