Tiếp thu, hoàn chỉnh các quy định về BT-HT&TĐC

Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả giải trình, tiếp thu ý kiến, phản biện đối với quy định về BT-HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thay thế các quy định trước đây

Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả giải trình, tiếp thu ý kiến, phản biện đối với quy định về BT-HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thay thế các quy định trước đây. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự và chủ trì cuộc họp, cùng sự tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu, đại diện các Sở - ngành có liên quan.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT báo cáo nêu rõ: từ năm 2014 đến nay, để thực hiện chính sách thu hồi đất, ngoài thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai 2013, trên địa bàn tỉnh còn triển khai các quy định như Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 ban hành quy định về BT-HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về BT-HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về BT-HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 43 và Quyết định số 02. Tuy nhiên, quy định lần này sau khi được ban hành sẽ thay thế các quy định nêu trên.Dự thảo được sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành, bãi bỏ việc xác định loại đất theo hiện trạng sử dụng đối với các trường hợp đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của các hộ gia đình, cá nhân nhưng không có cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết.
Sau khi nghe ý kiến thảo luận, góp ý của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở - ngành có liên quan, ý kiến tiếp thu giải trình của đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận: thống nhất cao với dự thảo lần 3của Sở TN&MTquy định về BT-HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thay thế các quy định trước đây, đồng thời đề nghị Sở TN&MT tổng hợp và xem xét cơ chế mở để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp chính đáng được mua giá đất TĐC, nhà ở xã hội, xem xét bãi bỏ những quy định trái với quy định pháp luật đất đai hiện hành./.

Văn Phòng

Tin liên quan