Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 10/06/2021

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 10/06/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 10/06/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1/ Quyết định

2/ Nội dung cấu thành của từng thủ tục hành chính

Tin liên quan