Tập huấn hướng dẫn, trao đổi về công tác “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Địa chính”

Ngày 11/01/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT tổ chức tập huấn hướng dẫn, trao đổi về công tác “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Địa chính” cho các đơn vị thi công thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Ngày 11/01/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT tổ chức tập huấn hướng dẫn, trao đổi về công tác “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Địa chính” cho các đơn vị thi công thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Nội dung tập trung hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo công văn 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 21/09/2011 của Tổng cục Quản lý đất đai; Thông tư 17/2010/TT-BTNMT ngày 4/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính; Quy định về công tác kiểm tra giao nộp sản phẩm cơ sở dữ liệu địa chính và các nội dung liên quan.

Qua buổi tập huấn đã giúp các đơn vị thi công giải quyết được những khó khăn vướng mắc cũng như ứng dụng những phần mềm hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Xuân Trường

Tin liên quan