Tập huấn hướng dẫn, trao đổi về công tác “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Địa chính”

Ngày 11/01/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT tổ chức tập huấn hướng dẫn, trao đổi về công tác “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Địa chính” cho các đơn vị thi công thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Ngày 11/01/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT tổ chức tập huấn hướng dẫn, trao đổi về công tác “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Địa chính” cho các đơn vị thi công thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

DSC09060

Tham dự lớp tập huấn gồm 50 đại biểu, cụ thể: huyện Thăng Bình: 04 đại biểu; huyện Duy Xuyên: 06 đại biểu; TP Tam Kỳ: 12 đại biểu; Phường An Phú: 01 đại biểu; Chi cục QLĐĐ: 01 đại biểu; VPĐKQSD đất tỉnh: 03 đại biểu; Trung tâm Kỹ thuật TNMT: 12 địa biểu; VPĐKQSD đất Núi Thành: 04 đại biểu; Xí nghiệp TNMT 1:  01 đại biểu; Xí nghiệp TNMT 2: 03 đại biểu; Xí nghiệp bay chụp và đo vẽ ảnh: 02 đại biểu; Công ty Địa chính, tư vấn và ĐĐBĐ: 01 đại biểu; Trung tâm ứng dụng và PTCN đo đạc và bản đồ: 01 đại biểu.

Nội dung tập trung hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo công văn 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 21/09/2011 của Tổng cục Quản lý đất đai; Thông tư 17/2010/TT-BTNMT ngày 4/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính; Quy định về công tác kiểm tra giao nộp sản phẩm cơ sở dữ liệu địa chính và các nội dung liên quan.

Qua buổi tập huấn đã giúp các đơn vị thi công giải quyết được những khó khăn vướng mắc và hướng dẫn ứng dụng những phần mềm hỗ trợ phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh.

Xuân Trường

Tin liên quan