Thống nhất chủ trương lập dự án xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở TN&MT Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020 và căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 297/TTr-STNMT ngày 14/10/2014 về việc xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020 và căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 297/TTr-STNMT ngày 14/10/2014 về việc xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam.

tthc2

Mục đích của dự án trên nhằm góp phần vào việc tin học hoá giải quyết các thủ tục hành chính được công khai hơn, minh bạch hơn, ngăn chặn, tiến tới chấm dứt các tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đồng thời tăng cường sự giám sát của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý nhà nước của Sở. Đây là nhu cầu bức thiết, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý trên các lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn hiện nay.

Hồi đáp Tờ trình 297/TTr-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 30/10/2014 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4555/UBND-VX về việc thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, nội dung cụ thể:

1. Thống nhất chủ trương Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 giai đoạn 2014 – 2015.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát, xây dựng dự án, đề cương và dự toán chi tiết trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định, bảo đảm việc khai thác, quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại đơn vị có hiệu quả, thiết thực

2. Giao Sở Tài chính thẩm định trình phê duyệt và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện dự án./.

Thạch Thảo

Tin liên quan