Huyện Núi Thành: Tập huấn phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0

Theo kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 17 – 28/11/2014, tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tổ chức khóa tập huấn về hệ thống thông tin đất đai TMV

Theo kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 17 – 28/11/2014, tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tổ chức khóa tập huấn về hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0 cho 10 cán bộ thuộc Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành.

xt0001
Khóa tập huấn nhằm giới thiệu và hướng dẫn cụ thể về các nội dung như: Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0; Cài đặt, hướng dẫn sử dụng phân hệ biên tập dữ liệu không gian; Kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận; Các giao dịch đăng ký biến động như: giao dịch đảm bảo, giao dịch chuyển quyền, gộp thửa, tách thửa, gộp giấy chứng nhận, cấp đổi giấy chứng nhận, thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận...
Đây là khóa tập huấn cuối cùng nằm trong kế hoạch đào tạo của Dự án nói trên. Việc tập huấn phần mềm TMV.LIS phiên bản 2.0 giúp Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành nắm bắt kỹ thuật cần thiết để phục vụ công tác xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai, góp phần thực hiện thành công dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 – 2015".

Xuân Trường

Tin liên quan