Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Uỷ ban Nhân dân tỉnh có công văn số 5272/UBND-KTN ngày 17/11/2015 Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở TN&MT, yêu cầu Sở TN&MT chủ trì triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực TN&MT của tỉnh, cụ thể một số nội dung:- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, cải cách hành chính ngành TN&MT, xây dựng Dự án Văn phòng một cửa điện tử tại 02 đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam;- Trong năm 2016 tiếp tục triển khai cung cấp 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phấn đấu đến năm 2020 tiến tới xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên tất cả các lĩnh vực của ngành TN&MT; - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2016-2020;- Tập trung hoàn thành Dự án Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và vùng Đông huyện Thăng Bình, Duy Xuyên tiến tới vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu; - Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử ngành TN&MT, thường xuyên cung cấp thông tin về chính sách và hoạt động ngành TN&MT một cách công khai minh bạch;- Phối hợp với Sở Xây dựng thiết kế Hệ thống thông tin quản lý đất đai- xây dựng, tích hợp thông tin về cấp phép và các thủ tục liên quan về quản lý đất đai-xây dựng;- Hàng năm, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

Uỷ ban Nhân dân tỉnh có công văn số 5272/UBND-KTN ngày 17/11/2015 Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở TN&MT, yêu cầu Sở TN&MT chủ trì triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực TN&MT của tỉnh, cụ thể một số nội dung:
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, cải cách hành chính ngành TN&MT, xây dựng Dự án Văn phòng một cửa điện tử tại 02 đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam;
- Trong năm 2016 tiếp tục triển khai cung cấp 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phấn đấu đến năm 2020 tiến tới xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên tất cả các lĩnh vực của ngành TN&MT;

3
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2016-2020;
- Tập trung hoàn thành Dự án Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và vùng Đông huyện Thăng Bình, Duy Xuyên tiến tới vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu;

untitledthuy- Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử ngành TN&MT, thường xuyên cung cấp thông tin về chính sách và hoạt động ngành TN&MT một cách công khai minh bạch;
- Phối hợp với Sở Xây dựng thiết kế Hệ thống thông tin quản lý đất đai- xây dựng, tích hợp thông tin về cấp phép và các thủ tục liên quan về quản lý đất đai-xây dựng;
- Hàng năm, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phương Thủy

Tin liên quan