Đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước

Ngày 30/12/2015 Sở Thông tin và Truyền thông đã có Báo cáo đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2015

Ngày 30/12/2015 Sở Thông tin và Truyền thông đã có Báo cáo đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2015. Mức độ ứng dụng CNTT được đánh giá trên cơ sở thu thập số liệu, đánh giá xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT của báo cáo từ các Sở, Ban, Ngành (31 đơn vị) và 18 huyện, thành phố và đối chiếu số liệu theo dõi của Sở TT&TT trong năm, đánh giá được thực hiện theo 4 tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật CNTT, hạ tầng nhân lực CNTT, ứng dụng CNTT, môi trường tổ chức - chính sách và được chia thành 02 nhóm: Sở, Ban, ngành và huyện, thành phố.
Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Hầu hết các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố đã có mạng Lan và kết nối Internet, với tổng số máy tính 6.477, tỉ lệ máy tính/cán bộ công chức ở cấp tỉnh đạt 97%, ở cấp huyện đạt 86%.
Về nhân lực CNTT: Hầu hết Văn phòng các Sở, Ban, Ngành, Văn phòng UBND các huyện, thành phố của tỉnh đều bố trí cán bộ phụ trách về CNTT, trong đó tổng số là 115 cán bộ, nhìn chung các cán bộ đều đã qua đào tạo và sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng khác.

mptdVề ứng dụng CNTT: Cung cấp thông tin đã có 18 huyện, thành phố và 31 Sở, Ban, ngành đã có Website/Portal; cung cấp dịch vụ công trực tuyến hầu hết các cơ quan Nhà nước đều cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2, một số các đơn vị đã bắt đầu triển khai chính thức hoặc thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 như: Sở Tài nguyên và Môi trường (18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về các lĩnh vực: Đất đai, Môi trường, Khoáng sản, Tài nguyên nước), Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông,...; ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp: đã triển khai sử dụng tại 60 Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; phần mềm một cửa: đã có 05 huyện, thành phố và 02 Sở đã triển khai phần mềm một cửa, một số đơn vị bắt đầu xây dựng đề án triển khai mô hình một cửa theo hướng hiện đại như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải,....
Về môi trường - chính sách: Hiện nay có 33 đơn vị có chính sách ưu đãi cho cán bộ chuyên trách CNTT (kinh phí hỗ trợ quản trị cổng/trang thông tin điện tử,...).
Đa số đều có kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm. Về kết quả đánh giá xếp hạng CNTT của các Sở, Ban, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường đứng vị thứ 2 đồng hạng với Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công Thương chỉ sau Cục thuế tỉnh Quảng Nam. Thành phố Tam Kỳ đứng vị thứ nhất về mức độ ứng dụng CNTT của các huyện/thành phố với số điểm là 98/100 điểm.

Phương Thủy

Tin liên quan