Nghị quyết số 03-NQ/TU

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy tại Hội nghị tỉnh ủy lần thứ III (Khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy tại Hội nghị tỉnh ủy lần thứ III (Khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan