Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 02/11/2021

Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam.

1/ Quyết định

2/Phụ lục

Tin liên quan