Làm việc với Ban Kinh tế -Ngân sách về nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X

Làm việc với Ban Kinh tế -Ngân sách về nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X

Sáng ngày 24/11/2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X. Tham gia dự họp có đồng chí Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban của HĐND tỉnh; Sở TNMT có đồng chí Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở và đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Tại cuộc họp HĐND tỉnh đã giám sát các nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND khóa X, gồm:

1/ Tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ Môi trường, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng năm 2021, nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022, trong đó đi sâu vào công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý khai thác quỹ đất, tổ chức thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất, công tác xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định sử dụng đất của tổ chức, cá nhân, trách nhiệm của đơn vị trong việc tham mưu cấp phép, gia hạn và thu hồi giấy phép đối với hoạt động khoáng sản, việc thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

2/ Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đề xuất danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022.

3/ Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địabàn tỉnh.

4/ Việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách đã được UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 107/BC-UBND ngày 01/7/2021 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức- Trưởng ban kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh kết luận: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra rà soát lại đầy đủ các cơ sở pháp lý, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh có nội dung nêu trên tại cuộc họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X trong tháng 12 năm 2021.

Tin liên quan