Họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tam kỳ và huyện Núi Thành

Họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tam kỳ và huyện Núi Thành

Ngày 12/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của tỉnh Quảng Nam để tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất và các thành viên của Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh, cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện UBND thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và Chi cục Quản lý đất đai - Sở TN&MT.

Quang cảnh cuộc họp

 

Theo sự ủy quyền, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Quảng Tín và Công ty TNHH King Hồng Ngọc báo cáo kết quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành, cụ thể:

* Thành phố Tam Kỳ:

- Năm 2021, thành phố Tam Kỳ được UBND tỉnh phê duyệt với tổng 217 danh mục, diện tích 629,73 ha, trong đó có 112,44 ha đất lúa nước và 22,78 ha đất rừng phòng hộ. Kết quả thực hiện trong năm 2021 được 29/217 danh mục (trong đó có 14 danh mục thực hiện được 1 phần) đạt tỷ lệ 13,3%, diện tích thực hiện 62,38 ha/629,73 ha, đạt tỷ lệ 9,91% (trong đó đất trồng lúa nước thực hiện được 10,06 ha). Đăng ký chuyển sang năm 2022 là 177 danh mục với diện tích 527,42 ha (tỷ lệ 83,75%). Diện tích không thực hiện (hủy bỏ) là 39,93 ha (tỷ lệ 6,34%) của 25 danh mục công trình.

- Năm 2022, thành phố Tam Kỳ đăng ký kế hoạch sử dụng đất 271 danh mục với diện tích 743,24 ha, sử dụng 151,56 ha đất trồng lúa; so với năm 2021 tăng 54 danh mục với diện tích 113,51 ha. 

* Huyện Núi Thành:

- Năm 2021, huyện Núi Thành được UBND tỉnh phê duyệt với tổng 145 danh mục, diện tích 2.232,96 ha, trong đó có 264,64 ha đất chuyên trồng lúa nước và 12,84 ha đất rừng phòng hộ. Kết quả thực hiện trong năm 2021 được 13/145 danh mục (trong đó có 9 danh mục thực hiện được 1 phần) đạt tỷ lệ 8,97%, diện tích thực hiện 82,48 ha/2.232,96 ha, đạt tỷ lệ 3,69%. Đăng ký chuyển sang năm 2022 là 136 danh mục (trong đó có 9 danh mục thực hiện được 1 phần) với diện tích là 2.120,33 ha (tỷ lệ 94,95%). Diện tích không thực hiện (hủy bỏ) là 30,15 ha (tỷ lệ 1,35%) của 6 danh mục công trình.

- Năm 2022, huyện Núi Thành đăng ký kế hoạch sử dụng đất 168 danh mục với diện tích 3.375,89 ha, sử dụng 305,32 ha đất chuyên trồng lúa nước và 23,35 ha đất rừng phòng hộ; so với năm 2021 tăng 23 danh mục với diện tích 1.142,93 ha.

Tại cuộc họp, đại diện Chi cục Quản lý đất đai - Sở TN&MT thông qua dự thảo Thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 02 địa phương nêu trên và các thành viên Hội đồng thẩm định đã có ý kiến nhận xét, đóng góp về nội dung Thông báo Kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Nhìn chung, báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành được xây dựng theo đúng bố cục, nội dung cơ bản bám sát quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nội dung báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng. Trên cơ sở Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022, Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2022, Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh và góp ý của các thành viên HĐTĐ, đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất kết luận một số nội dung: 

- Nhìn chung, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt tỷ lệ rất thấp, nhiều danh mục phải chuyển tiếp nhiều năm do không đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai thực hiện, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án không có tính khả thi, …. Do đó, đề nghị UBND cấp huyện quan tâm chú trọng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát các danh mục không có tính khả thi, 03 năm không triển khai thực hiện, không đảm bảo nguồn vốn thì hủy bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất trong khu vực dự án, làm tăng hiệu quả của công tác lập kế hoạch sử dụng đất nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 (bao gồm chỉ tiêu đến và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6565/UBND-KTN ngày 24/9/2022 về việc thực hiện trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

- Đối với các danh mục không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh: UBND thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành phải chỉ đạo cơ quan chuyên môn thẩm định chặt chẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm kiểm tra, rà soát dự án đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định tại Khoản 6, Khoản 7, Điều 46 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành rà soát lại các dự án để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đảm bảo đúng quy định, tránh trường hợp phải lập hồ sơ đề nghị bổ sung nhiều lần trong năm, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư.

- Đối với những công trình, dự án có quy mô lớn; đề nghị nhà đầu tư đánh giá lại khả năng, năng lực thực hiện dự án, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất theo tiến độ dự án, phân kỳ đầu tư để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

- Xây dựng các giải pháp để thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là các giải pháp về vốn; đánh giá mức độ phù hợp giữa kế hoạch sử dụng đất so với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đồng thời cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và năm 2022 vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đề nghị các đơn vị tư vấn kiểm tra, đối chiếu với hệ thống biểu mẫu, bố cục, thể thức được quy định cụ thể tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành có báo cáo giải trình, xem xét điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung góp ý, thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

          Trước đó, vào ngày 29/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ trì tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Hội An.                   

Tin liên quan