Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Ngày 18.01.2022, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam. Hội nghị do đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đồng chủ trì. 

Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Qua ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, ý kiến thảo luận của tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đ/c Trần Văn Tân– Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tập thể công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, cùng các ngành triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch covid 19, hướng dẫn xử lý chất thải tại các khu các ly tập trung, chất thải dịch bệnh; kiện toàn Ban chỉ đạo bồi thường cấp tỉnh, công tác phân cấp được đẩy mạnh về xác định giá đất, phê duyệt giá khởi điểm, làm cơ sở đẩy nhanh công tác bồi thường các dự án, đặt biệt là dự án trọng điểm, phù hợp với chủ trương chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất bởi đại dịch covid 19…. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành cần tập trung khắc phục nhất là phối hợp giải quyết công việc giữa các cấp, các ngành, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi…

Trong năm 2022, cần triển khai đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tạo bước đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai và của ngành; Rà soát đánh giá quy chế phối hợp giữa Văn Phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đối với địa phương; Thường xuyên rà soát các khu vực đã hết thời gian khai thác khoáng sản để có biện pháp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ; Triển khai Luật BVMT 2020 và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sâu rộng trong mọi tổ chức, cá nhân để thực hiện có hiệu quả. Nâng cao chất lượng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án ký quỹ phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/8/2013 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Trung ương, Công văn số 2474 -CV/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh…./.

Tin liên quan