Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Vui lòng xem file dính kèm tại đây:

  1. Thông báo công khai thực hiện dự toán của Sở năm 2021(ký số). https://drive.google.com/file/d/15GmfW-_2j5YPj-8C3igaV45YynuVFsRG/view?usp=sharing
  2. Kèm theo số liệu thực hiện dự toán của Sở (ký số). https://drive.google.com/file/d/14kWl4D8UBBFQ63Wet2Ypx_i5z4IIrvoC/view?usp=sharing
  3. Báo cáo thuyết minh công khai thực hiện dự toán của  Sở Tài nguyên và Môi trường (ký số). https://drive.google.com/file/d/1QNtmCiDtHY3nclHJrDUxvrY9jttGLz0B/view?usp=sharing

 

 

Tin liên quan