Phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 24/02/2022

Xem file tại đây. 

https://drive.google.com/file/d/1uax-KTOmwnXHYU-Fus-wWEs5hvWaaPL6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16wMxwDUxsXaV-G2X5FyHLSb2vl3O3Fuy/view?usp=sharing

Tin liên quan