Quyết định 1795/QĐ-UBND ngày 06/7/2022

Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2021 "Chất lượng môi trường không khí - Thực trạng và giải pháp”

Tin liên quan