Vận hành Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết TTHC đất đai.

Vận hành Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết TTHC đất đai.

Hệ thống thông tin đất đai (TMV.LIS) được xây dựng và đi vào vận hành từ năm 2013, có tầm quan trọng không chỉ là công cụ quản lý dữ liệu tài nguyên đất đai còn hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước, đáp ứng các nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp một cách khách quan, minh bạch các thông tin, cơ chế chính sách… liên quan đến đất đai.