Đào tạo, vận hành phân hệ quản lý địa chính (Cadas) thuộc hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS

Đào tạo, vận hành phân hệ quản lý địa chính (Cadas) thuộc hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS

Từ ngày 14-15/10/2022 tại hội trường Viễn thông Quảng Nam. Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam phối hợp với Viễn thông Quảng Nam tổ chức đào tạo tập huấn phân hệ quản lý địa chính (Cadas) cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu đối với các huyện đã được xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đào tạo cập nhật bản đồ trích đo địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu không gian, đăng ký và cấp giấy chứng nhận đối với các xã, huyện chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 11 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc và cán bộ các phòng trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam.

Ông Phạm Công Chung - Giám đốc Văn Phòng đăng ký Đất đai Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi đào tạo.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, sau 2 ngày đào tạo, tập huấn nghiêm túc, trách nhiệm với số lượng 43 cán bộ tham gia đã đạt được kết quả đúng theo kế hoạch đề ra. 

Trong thời gian tới Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Viễn Thông Quảng Nam triển khai xây dựng bản đồ không gian nền cho các huyện, xã chưa có CSDL đất đai; Tích hợp CSDL 48 xã của các huyện đã có CSDL đất đai vào hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS; Triển khai vận hành phân hệ quản lý địa chính bắt đầu tháng 11/2022 tại Chi nhánh VPĐK đất đai: Phú Ninh, Tiên Phước, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An; Triển khai vận hành phân hệ quản lý địa chính bắt đầu tháng 1/2023 tại Chi nhánh VPĐK đất đai: Tam Kỳ, Núi Thành.

Tin liên quan