Hội nghị công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022

Hội nghị công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022

Ngày 25/11, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh; đại diện Văn phòng chính phủ; Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo, cán bộ các Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội Nghị

Hội nghị công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022 tập trung  phổ biến, hướng dẫn về chính sách, quy định kỹ thuật, tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; nâng cao nhận thức, thúc đẩy về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng, hoàn thiện, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu; giới thiệu, trao đổi về công nghệ, giải pháp số, an toàn thông tin; tọa đàm về thực thi, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về chuyển đổi số. Đại hội Đảng lần thứ XIII nhấn mạnh định hướng phát triển đất nước dựa trên chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đối số quốc gia; ban hành Chiến lược Chính phủ số; Chiến lược kinh tế số và xã hội số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 22/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2022/NĐ-CP, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong cơ cấu tổ chức có Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường là đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị ngành tài nguyên và môi trường đã quyết liệt, tích cực thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, vận hành Chính phủ/Chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đạt được những kết quả rất quan trọng như: dữ liệu của ngành cơ bản là dữ liệu số; công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện trên môi trường điện tử; thủ tục hành chính của ngành tuy rất phức tạp nhưng đã được cung cấp đầy đủ qua dịch vụ công trực tuyến… đó là tiền đề để trở thành ngành tài nguyên và môi trường số vào năm 2025. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: Nhiều lãnh đạo chưa thực sự quyết liệt, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số. Việc phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ở một số cơ quan đơn vị chưa được quan tâm. Công tác xây dựng chính sách, quy định cho chuyển đổi số còn chậm. Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tuy có những chuyển biến tích cực nhưng cần tiếp tục cải thiện, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp chưa đạt yêu cầu. Hạ tầng số cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số; công tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu còn hạn chế, chưa đáp ứng “đúng, đủ, sạch, sống”; các yêu cầu về an toàn thông tin trong tình hình mới còn chưa đáp ứng.  

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, Hội nghị này nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được, các vấn đề còn vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần khắc phục; phổ biến, hướng dẫn về các chính sách, quy định kỹ thuật; nâng cao nhận thức, thúc đẩy về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và xác định yêu cầu đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực thực hiện chuyển đổi số.

Để đạt được những mục tiêu trên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên yêu cầu tập trung các nhiệm vụ chủ chốt: Đẩy mạnh tập trung hoàn thiện, kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin cho chỉ đạo điều hành của chính quyền, cung cấp các tiện tích cho xã hội, đóng góp vào phát triển kinh tế. Cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho giải quyết thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả, làm hài lòng người dân, doanh nghiệp. Nâng cấp hạ tầng số, sử dụng các nền tảng số dùng chung đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; rà soát, đánh giá, bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lột lọt thông tin. Quyết liệt, bố trí các nguồn lực thực hiện các đề án, nhiệm vụ về chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày, hướng dẫn, giải đáp cụ thể công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT để các địa phương thực hiện. Thông qua Hội nghị, các đại biểu chủ động trao đổi chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, giải đáp, hướng dẫn chi tiết hơn về chính sách, quy định kỹ thuật để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng, chia sẻ và liên thông cơ sở dữ liệu tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận của các đại biểu đến từ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Cục C06 – Bộ Công an, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, Tổng cục Môi trường, Cục Đo đạc bản đồ và TTDL Việt Nam được trình bày tại Hội nghị với các nội dung: Đẩy mạnh hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; Giới thiệu về chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giải pháp thực hiện; Triển khai dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; Đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu tài nguyên và Môi trường;

Dự thảo thông tư quy định về quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường; Trển khai hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên nước quốc gia; Giới thiệu nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh; Triển khai Quyết định số 06, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Giới thiệu kinh nghiệm hoạt động của Trung tâm CNTT tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng; Giới thiệu triển khai về cơ sở dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính về môi trường; Triển khai xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; Giới thiệu giải pháp công nghệ của Tập đoàn Dell; Giới thiệu giải pháp công nghệ của Tập đoàn Fujitsu; Giới thiệu các giải pháp quản lý tài sản số, công nghệ Blockchain.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã phát biểu, trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vi trực thuộc Bộ và Tọa đàm về thực trạng, vướng mắc, phương hướng giải quyết trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Tin liên quan