Mẫu 04/ĐK đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu 04/ĐK đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu 10/ĐK đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có đóng tiền sử dụng đất

Mẫu 10/ĐK đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có đóng tiền sử dụng đất

Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân