Mẫu 09/ĐK Đơn đăng ký Biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Mẫu 09/ĐK Đơn đăng ký Biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Phụ Lục Số 01 - Danh mục mẫu sổ và văn bản, giấy tờ Áp dụng trong việc thực hiện thủ tục hành chính Về quản lý và sử dụng đất đai

(Kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)

Mẫu 04/ĐK đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu 04/ĐK đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu 10/ĐK đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có đóng tiền sử dụng đất

Mẫu 10/ĐK đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có đóng tiền sử dụng đất

Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân