Giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp tại địa phương năm 2016

Ngày 07/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp về công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương năm 2016 với Chủ đề: "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp"

Tích hợp Cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 23-24/9/2016 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Tập huấn về "Tích hợp Cơ sở dữ liệu đất đai"

Hội nghị ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2016

Từ 08 - 09/9/2016, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Cục Công nghệ thông tin Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2016

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14

Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính thành phố Tam Kỳ

Trong khuôn khổ Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực và tiếp nhận thiết bị dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và CSLD quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015 và sau 2015

Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính huyện Núi Thành

Từ ngày 12-14/01/2016 tại trụ sở UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính và chuyển giao thiết bị cho cán bộ Phòng TN&MT huyện Núi Thành, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND xã, thị trấn thuộc huyện Núi Thành thuộc dự án Xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 2008-2015 và sau năm 2015

Đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước

Ngày 30/12/2015 Sở Thông tin và Truyền thông đã có Báo cáo đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2015

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 15/12, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2016

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Uỷ ban Nhân dân tỉnh có công văn số 5272/UBND-KTN ngày 17/11/2015 Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở TN&MT, yêu cầu Sở TN&MT chủ trì triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực TN&MT của tỉnh, cụ thể một số nội dung:- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, cải cách hành chính ngành TN&MT, xây dựng Dự án Văn phòng một cửa điện tử tại 02 đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam;- Trong năm 2016 tiếp tục triển khai cung cấp 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phấn đấu đến năm 2020 tiến tới xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên tất cả các lĩnh vực của ngành TN&MT; - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2016-2020;- Tập trung hoàn thành Dự án Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và vùng Đông huyện Thăng Bình, Duy Xuyên tiến tới vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu; - Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử ngành TN&MT, thường xuyên cung cấp thông tin về chính sách và hoạt động ngành TN&MT một cách công khai minh bạch;- Phối hợp với Sở Xây dựng thiết kế Hệ thống thông tin quản lý đất đai- xây dựng, tích hợp thông tin về cấp phép và các thủ tục liên quan về quản lý đất đai-xây dựng;- Hàng năm, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

Tập huấn phần mềm quản lý Hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0

Từ ngày 21 - 25/9/2015, tại Phòng Phát triển Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tổ chức khóa Tập huấn phần mềm quản lý Hệ thống thông tin đất đai TMV