Phòng Thanh tra

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Văn phòng Sở

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Phòng Khoáng sản

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Phòng Nước, Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Phòng Khoáng sản

Văn phòng Sở

Phòng Thanh tra