Văn phòng Sở

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Phòng Nước, Khí tượng thủy văn, Biển và Hải đảo

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Phòng Khoáng sản

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Phòng Thanh tra

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam.