Thông báo số 12/TB-STNMT Lịch tiếp cống dân định kỳ của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thông báo số 12/TB-STNMT Lịch tiếp cống dân định kỳ của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023

Quyết định số 120/QĐ-STNMT

Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 22/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 22/04/2015 Ban hành nội quy tiếp công dân Sở Tài nguyên à Môi trường

Luật số 42/2013/QH13

Luật số 42/2013/QH13 của Quốc Hôi về Luật tiếp công dân

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân