Chỉ thị số 20/CT-TTg

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển

Thông tư 38/2015/TT-BTNMT

Thông tư 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1630/QĐ-UBND

Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 08/05/2015 Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Chỉ thị số 03/CT-TTg

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT ngày 31/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Quyết định số 2185/QĐ-TTg

 Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Thông tư liên tịch 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC

Thông tư liên tịch 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14/11/2014 Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư