Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 ban hành qui chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg Hà nội, ngày 19/02/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 203/QĐ-TTg

Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định 1546/QĐ-TTg

Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030

Thông tư 15/2013/TT-BCT

Thông tư 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công thương Quy định về xuất khẩu than

Thông tư 14/2013/TT-BCT

Thông tư 14/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công thương Quy định về điều kiện kinh doanh than