Quyết định 210/QĐ-UBND

Quyết định 210/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TUngày 08/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công điện 02/CĐ-UBND

Công điện 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam

Thông tư 23/2012/TT-BTNMT

Thông tư 23/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50

Thông báo 407/TB-VPCP

Thông báo 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản

Thông tư 17/2012/TT-BTNMT

Thông tư 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về điều kiện tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Công văn 10369/VPCP-KTN

Công văn 10369/VPCP-KTN ngày 18/12/2012 của Văn phòng Chính phủ V/v bãi bỏ các quy định cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

Thông tư 09/2012/TT-BXD

Chương trình hành động số 18-CTr/TU

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030