Chương trình hành động số 18-CTr/TU

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông tư 33/2012/TT-BCT

Thông tư 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công thương Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

Quyết định 1973/QĐ-TTg

Quyết định 1973/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Nghị quyết 535/NQ-UBTVQH13

Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản với bảo vệ môi trường

Thông tư 04/2012/TT-BXD

Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thông tư 95/2012/TT-BTC

Thông tư 95/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản

Nghị định 22/2012/NĐ-CP

Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản