Quyết định số 91/QĐ-STNMT Ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Hội nghị Tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2023

Hội nghị Tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2023

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử

Thông báo 80/TN-STNMT ngày 16/02/2013 công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 24/02/2022

Thông tư số 31/TT-BTC

Thông tư số 31/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính Quy định về áp dụng Quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Quyết định số 1757/QĐ-UBND

Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 01/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020

Quyết định số 1776/QĐ-UBND

Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1809/QĐ-UBND

Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam