Hội thảo, tập huấn triển khai xây dựng hiện trạng môi trường cấp tỉnh và báo cáo chuyên đề về môi trường

Từ ngày 8-9/4/2010, Tổng cục môi trường đã tổ chức Hội thảo, tập huấn triển khai xây dựng hiện trạng môi trường cấp tỉnh và báo cáo chuyên đề môi trường

Thanh niên Tiên Phước hưởng ứng “Giờ Trái đất”

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 128/UBND-TH ngày 25/03/2010 về việc hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2010” trên địa bàn huyện, Phòng TNMT đã phối hợp với Huyện đoàn Tiên Phước xây dựng kế hoạch Liên tịch số 05/KHLT-TNMT-HĐ ngày 24/3/2010 tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2010”