Họp triển khai dự án khu du lịch của Công ty cổ phần Truyền thông LOGI3 và Công ty cổ phần Viễn thông T.I.D.I

Ngày 15/6/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án khu du lịch tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn của Công ty cổ phần Truyền thông LOGI3 và Công ty cổ phần Viễn thông T

Kiểm tra chất lượng sản phẩm dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành (đợt 1)

- Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm phần lập lưới địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ ở một số địa phương thuộc dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (từ ngày 26/4/2011 đến ngày 28/4/2011) và huyện Núi Thành (từ ngày 17/5/2011 đến ngày 24/5/2011)

Thanh tra công tác quy hoạch và quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh

Ngày 26/5/2011, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định 1559/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra công tác quy hoạch và công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với các Khu đô thị, các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh

Triệt để cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai

Ngày 23/5/2011 UBND tỉnh đã thông qua quy định về trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, nhằm thay thế quy định tại Quyết định 12 ngày 9/3/2006 của UBND tỉnh cho phù hợp với những văn bản quy phạm pháp luật mới đã được ban hành

UBND tỉnh tổ chức khảo sát và làm việc với khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Ngày 05/5/2011, ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh chủ trì tổ chức Khảo sát thực tế và làm việc tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang

Khảo sát thực địa và giải quyết chống lấn nhà máy xi măng Thạnh Mỹ với quy hoạch Làng thanh niên lập nghiệp tại huyện Nam Giang

Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa và nghe báo cáo tiến độ thi công Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ và chống lấn quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp tại thị trấn Thạnh Mỹ do ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh chủ trì

Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011

Ngày 28/4/2011, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR)năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011

Giải quyết những kiến nghị của các hộ dân xã Trà Dơn về bồi thường, hỗ trợ Dự án Thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 25/4/2011, UBND tỉnh tổ chức họp giải quyết kiến nghị của các hộ dân (25 hộ: 18 hộ Kinh và 07 hộ đồng bào thiểu số) thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sông Tranh 2

Thông tư 09/2011/TT-BTNMT

Thông tư 09/2011/TT-BTNMT ngày 31/3/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Xác định giá đất trường đa cấp học Trường Sa

Ngày 05/4/2011 Sở Tài chính chủ trì cùng với đại diện các sở, ban, ngành: Xây dựng, TNMT, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, BQL đô thị mới ĐN-ĐN và đại diện Phòng TNMT, Phòng Tài chính Điện Bàn kiểm tra địa điểm, xác định giá đất đối với trường phổ thông đa cấp học Trường Sa tại Khu đô thị mới ĐN-ĐN