Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo số 224/TB-ĐGTS ngày 12/10/2021

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 5 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 5 năm 2020, bao gồm:

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2020, bao gồm:

Bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2020 cho 5 vùng: Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ, cụ thể như sau:

Bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2020 cho 5 vùng: Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ, cụ thể như sau:

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2020, bao gồm:

Thông báo: Chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-CNTT ngày 04/11/2020 của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Bảng yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Dự thảo Quyết định Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dự thảo Quyết định Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 148/TB-ĐGTS

Thông báo số 148/TB-ĐGTS ngày 07/09/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đấu giá tài sản