Thông báo 04/TB-HĐTDVC ngày 12/7/2024 Đăng tải danh mục tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng Viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam Năm 2023

Thông báo Đăng tải danh mục tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng Viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam Năm 2023

Thông báo 485/TB-VPĐKĐĐ ngày 16/4/2024 thu phí dự tuyển viên chức làm việc tại Văn Phòng Đăng Ký đất đai

Thông báo 485/TB-VPĐKĐĐ ngày 16/4/2024 thu phí dự tuyển viên chức làm việc tại Văn Phòng Đăng Ký đất đai

Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển

Quyết định số 625/QĐ-STNMT ngày 18/10/2023 về Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023

Thông báo số 1306/TB-VPĐKDĐ ngày 27/10/2023 tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn Phòng Đăng Ký Quảng Nam năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn Phòng Đăng Ký Quảng Nam năm 2023