Kế hoạch số 2668/KH-STNMT ngày 09/11/2022 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch số 2668/KH-STNMT ngày 09/11/2022 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam năm 2022