Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử

Thông báo 80/TN-STNMT ngày 16/02/2013 công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 12/TB-STNMT Lịch tiếp cống dân định kỳ của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thông báo số 12/TB-STNMT Lịch tiếp cống dân định kỳ của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023

Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Đào tạo, vận hành phân hệ quản lý địa chính (Cadas) thuộc hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS

Đào tạo, vận hành phân hệ quản lý địa chính (Cadas) thuộc hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS

Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 27/7/2022

Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng tại khu đất số 14, đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật