Nghị định 130/2020/NĐ-CP

Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Luật số 36/2018/QH14 phòng, chống tham nhũng

Luật số 36/2018/QH14 phòng, chống tham nhũng

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021

Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021

Quyết định 1354/QĐ-BTNMT

Quyết định 1354/QĐ-BTNMT ngày 12/07/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Quyết định số 1929/QĐ-UBND

Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 12/07/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện lĩnh vực biển, hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Tham vấn kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

Ngày 16/7/2020, Viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động quốc gia về Biến đổi khí hậu (BĐKH); Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, phiên bản 2020. Tham dự và chủ trì Hội thảo có: GS.TS Trần Thục - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn UBQG về BĐKH; PGS.TS Nguyễn Văn Thắng - Viện trưởng Viện KTTV&BĐKH; Ths Lê Thị Tuyết Hạnh - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo Viện, Trung tâm nghiên cứu của Viện KTTV&BĐKH; Đại diện lãnh các Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể, các Ban Quản lý của tỉnh Quảng Nam.

Sửa đổi quy định về cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.