Nghị định số 53/2020/NĐ-CP

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Quyết định số 647/QĐ-TTg

Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

Quyết định 896/QĐ-TTg

Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030

Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT

Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/06/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Nghị quyết 26/NQ-CP

Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu giá về lựa chọn nhà đầu tư

Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 27/02/2020

Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 27/02/2020 Phê duyệt điều khoản tham chiếu tuyển dụng Chuyên gia thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án "Tăng cường thực hiện ICM ở tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện chiến lược ICM quốc gia và Chiến lược Phát triển bền vững vùng biển Đông Á"

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT

Thông tư Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT

Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường